VOORWAARDEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN MEDIA RALLY 2019*)

1. Inschrijvers verplichten zich de kosten[1] voor deelname aan de Media Rally tijdig te voldoen (i.e. vóór 28 juni 2019)

2. Equipes dienen tijdig bij de start te verschijnen. Te laat of niet verschijnen betekent uitsluiting van deelname aan de Media Rally. Deze Equipes kunnen wél deelnemen aan de Media Rally Netwerklunch en de Media Rally Borrel

3. Restitutie van inschrijfgelden vindt niet plaats

4. Deelnemers aan de Media Rally houden zich te allen tijde aan de ter plaatse geldende verkeersregels

5. Deelnemers houden rekening met andere verkeersdeelnemers en zullen deze niet of zo min mogelijk hinderen

6. Deelnemers letten op elkaars veiligheid

7. Per equipe is er één navigator (nb: navigator mag nooit gelijktijdig chauffeur zijn)

8. Het is verboden rally-aanwijzingen te verwijderen, te verplaatsen of te maskeren

9. Vrijwaringclausule: Door het invullen en versturen van het Media Rally deelnameformulier, verklaren de inschrijver alsmede de leden van de equipe (hierna individueel en gezamenlijk te noemen: “de deelnemer” bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende (vrijwaring)clausule:

VRIJWARINGSCLAUSULE

1. “Deelnemer heeft kennis genomen van de Media Rally reglementen (hierna: “het evenement”) en verklaart deze te zullen naleven.

2. Deelnemer verklaart dat hij/zij lichamelijk en geestelijk gezond alsmede bekwaam is om aan het evenement deel te nemen.

3. Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming aan het evenement, zowel voor de deelnemer als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt, welke risico’s door de deelnemer worden aanvaard.

4. Media Meetings BV, haar (mede-)organisatoren en haar medewerkers en partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met deelneming aan de Media Rally lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Media Meetings BV. De deelnemer verklaart dat hij/zij Media Meetings BV, noch de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan het evenement geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.

5. Omdat het evenement een rally betreft, verklaart deelnemer dat (het gebruik van) de hieraan deelnemende auto is verzekerd, zoals bij de Wet verplicht. Deelnemer verklaart tevens dat hij/zij als bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen geldig rijbewijs bezit, zal deze niet als bestuurder deelnemen aan het evenement en verklaren de bestuurder en de navigator aldus niet te zullen wisselen van functie.”

[1] PER AUTO/EQUIPE (2 PERS) E 400,- | PER AUTO/EQUIPE (3 of 4 PERS) E 600,-] | PER PERSOON EXTRA: E 175,- (alles excl. btw)